AVA Assuradeuren is een gevolmachtigd agent voor de verzekeraars Reaal, Avero Achmea en Das. AVA Assuradeuren is de huisvolmacht van het assurantiekantoor AVA verzekeringen in Aalsmeer.

Procedure conflicterende belangen

AVA Assuradeuren en AVA Verzekeringen handelen onder verschillende juridische entiteiten. Doordat medewerkers van AVA werkzaamheden verrichten voor zowel AVA Verzekeringen als AVA Assuradeuren kan het gebeuren dat een zogenaamde conflicterende situatie ontstaat tussen het uitvoeren van de functie bij beide bedrijven. In dat geval volgen we een aantal specifieke stappen zoals hieronder beschreven:

  • De feitelijke leider AVA Assuradeuren is eindverantwoordelijke voor het volmacht beleid.
  • Tussen AVA Verzekeringen en AVA Assuradeuren zijn strikte afspraken gemaakt. Over het accepteren en wijzigen van verzekeringen én de afhandeling van schades hebben wij procedures opgesteld. In deze afspraken en procedures is duidelijk omschreven wat de processtappen en controlemomenten zijn.
  • Als de afspraken niet duidelijk genoeg uitleggen er  in bepaalde situaties gehandeld moet worden,  neemt de feitelijke leider hierover een beslissing.
  • Van deze afspraken wordt alleen afgeweken als de feitelijk leider hier toestemming voor geeft.
  • Wanneer de afwijking buiten de bevoegdheden van de verleende volmacht valt, mag van de beschreven procedures worden afgeweken na schriftelijke toestemming van zowel de feitelijk leider van AVA Assuradeuren als van de volmachtgever.
  • Als het gebeurt dat er bij de behandeling van een schade over de schuldvraag tussen twee of meer klanten een conflict ontstaat, dan wordt het schadedossier geheel of gedeeltelijk verder behandeld door de betrokken volmachtgever.

Lid van de NVGA

AVA Assuradeuren is aangesloten bij de NVGA. Dit is de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven. Wij voldoen daarvoor aan de kwaliteitsnormering die de NVGA voor de dienstverlenining van volmachtbedrijven heeft opgesteld.